Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020

Κυνηγετικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου

Κυνηγετικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 27 – 04 - 2021
  Αρ. Πρωτοκ.: 27

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  «Προμήθειας εξοπλισμού (Τμήματα 2, 3 & 5 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 65/6-9-2018) για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύ-μιο "CEA", προϋπολογισμού 5.624,4 € με Φ.Π.Α 24%.»

  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/3-10-2018/ Θέμα 2ον Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετικούς οικονομικούς φορείς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 5.624,40 € με ΦΠΑ 24%»

  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 10η Μαϊου 2021 και ώρα 14:00, από την αρμόδια επιτροπή, ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ: 66033, τηλ.: 2523023006.
  Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο: https://www.hunters.gr/eidiseis/kynigi/kynhgetikos-syllogos-katw-neyrokopioy, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκη Θεοφάνη.

  Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΚΣ Νευροκοπίου - Διακήρυξη Διαγωνισμού «Προμήθειας εξοπλισμού (Τμήματα 2, 3 & 5 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1 με αριθ. πρωτ. 65/6-9-2018) για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA", προϋπολογισμού 5.624,4 € με Φ.Π.Α 24%.»

  -------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 01-02-2021
  Αρ. Πρωτοκ.: 10

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου προτίθεται να προμηθευτεί 110 κμ αδρανών υλικών οδοστρωσίας (3Α) στο πεδίο άσκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που εκτελεί στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (CEA), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία.

  Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, στο Κ. Νευροκόπι, μέχρι την 08-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Πληροφορίες και λήψη έντυπης προσφοράς, στα τηλέφωνα 2523023006 και 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης.

  Διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΚΣ Νευροκοπίου - Προκήρυξη προμήθειας 3Α

  -------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 23-09-2020
  Αρ. Πρωτοκ.: 132

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλ-λοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογι-σμού 11.110 €»

  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από σχετικούς οικονομικούς φορείς με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συ-στήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 11.110 €»

  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 02 - 10 - 2020 και ώρα 14:00, από την αρμόδια επιτροπή, ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ: 66033, τηλ.: 2523023006.

  Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΚΣ Νευροκοπίου - Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας και CCTV στο Κέντρο Περιβαλ-λοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογι-σμού 11.110 €»

  -------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ, Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 31-07-2020
  Αρ. Πρωτοκ.: 97

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου προτίθεται να προμηθευτεί ένα στεγανό μεταλλικό ερμάριο με μεταλλική «πλάτη» διαστάσεων 950 Χ 800 Χ300 mm για στέγαση ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πεδίο άσκησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που εκτελεί στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (CEA), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία.

  Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, στο Κ. Νευροκόπι, μέχρι την 12-8-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Πληροφορίες και λήψη έντυπης προσφοράς, στα γραφεία του συλλόγου, πρωινές ώρες, ή στα τηλέφωνα 2523023006 και 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης.

  Διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΚΣ Νευροκοπίου - Ανακοίνωση προμήθειας στεγανού μεταλλικού ερμαρίου

  -------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Τ.Κ 66033, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,
  Τηλ-fax: 25230-23006
  Ηλ . Τ αχυδρομείο geo savvidis yahoo com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 03-09-2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 109

  Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A, GREECE – BULGARIA 2014-2020)» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο αναλόγων προσόντων για γραμματειακή υποστήριξη. Κατάθεση αιτήσεων (με βιογραφικό) και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά, μέχρι την 10 – 09 - 2019.

  Διαβάστε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΚΣ Νευροκοπίου - Νέα Ανακοίνωση πρόσληψης γραμματείας_3

  -----------------------------------------------------------------------------
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «H ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 29-07-2019
  Αρ. Πρωτοκ. 78

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων» (CEA), το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή «τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016.

  Οι ενδιαφερόμενοι των ειδικοτήτων: Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μπορούν υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, τηλ.: 25230-23006
  Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21 – 08 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
  Για το ΔΣ 

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  Παναγιώτου Παναγιώτης Κετεντζής Παντελής
  -----------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «H ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-FAX: 25230-23006
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 9-07-2019 
  Αρ. Πρωτοκ. 67

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ο Δικαιούχος Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"
  προκηρύσσειμε προϋπολογισμό: 140.132,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την προκήρυξη και το τεύχος της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" (http://www.hunters.gr/ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και από το ΕΣΗΣΗΣ με αα συστήματος 83599.
  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον: Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, τηλ.: 25230-23006, καθώς και στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 – 07 – 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.00.
  Για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  α.α
  Σαββίδης Γεώργιος Κετεντζής Παντελής
  Αντιπρόεδρος

  Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:

  «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)»
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_N.1_ΝΕΑ_signed_Διαύγεια_ΚΗΜΔΗΣ

  και στον παρακάτω σύνδεσμο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ N.2_ΝEA_signed_ΚΗΜΔΗΣ

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 4-7-2019
  Αρ. Πρωτοκ.: 64

  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

  Θέμα: Ακύρωση ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

  Ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83218 ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους.
  Θα επαναπροκηρυχθεί προσεχώς.

  Με τιμή για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  α.α.
  Σαββίδης Γεώργιος Κετεντζής Παντελής
  Αντιπρόεδρος
  Ακύρωση διαγωνισμού
  -----------------------------------------------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-Fax: 25230-23006
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com
  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 30-5-2019

  Αρ. Πρωτ.: 52
  Επανάληψη στο ορθό

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  της πράξης:
  «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)»

  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020»
  Eπενδυτική προτεραιότητα 6d:
  "Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures" (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).
  Άξονας 2:
  "A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area" (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής)

  Ο Δικαιούχος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ» προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)»
  με προϋπολογισμό: 140.132,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

  Ο κωδικός Ο.Π.Σ. (MIS) του έργου είναι: 5016110 και ο Π.Δ.Ε. 2017ΠΕ23160021 και πρόκειται για τα παραδοτέα:
  1. WP 3/D3.2.1/ Infrastructure works for the conformation of the Environmental Actors training field, &
  2. WP 3/D3.2.3/ Infrastructure works for the installation of the educational and certification center (prefabricated building)

  Μπορείτε να διαβάσετε όλη την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_N.1_signed_Διαύγεια_1

  και στον παρακάτω σύνδεσμο το Παράρτημα Β
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ N.2_signed

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου προκειμένου να προβεί σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης
  και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors – CEA)», θα διενεργήσει κλήρωση ανάδειξης επιτροπής διαγωνισμού μέσω Μη.Με.Δ. την 12η Ιουνίου 2019.

  Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
  Ανακοίνωση κλήρωσης στο ΜΗΜΕΔ
  -----------------------------------------------
  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «H ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033, Τηλ-FAX: 25230-23006 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:

  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 08-03-2019
  Αρ. Πρωτοκ. 17

  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής του υπό προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:
  «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Certified Environmental Actors» και ακρωνύμιο «CEA»»
  προϋπολογισμού 45.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
  (προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ: 36.300 € και ΦΠΑ: 8.712 €)

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

  Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση για την Διακήρυξης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΟΥ

  και εδώ Αναλυτικά για το Τεύχος Διακήρυξης:
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Certified Environmental Actors» και ακρωνύμιο «CEA»
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΗ

  -----------------------------------------

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «H ΑΡΤΕΜΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033, Τηλ-FAX: 25230-23006 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:
  06-09-2018
  Αρ. Πρωτοκ. 64

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Τμήμα 1 του υπό προμήθεια εξοπλισμού και κριτήριο ανάθεσης της/των σύμβασης/συμβάσεων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για τα Τμήματα 2, 3, 4 και 5 του υπό προμήθεια εξοπλισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 53.809,4 € με Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.394,68 € ΦΠΑ: 10.414,72 €)

  1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ", Οδός: Ελευθερίου Βενιζέλου 22, Τ.Κ.: 66033, Τηλ.: 25230-23006, 6979790361, Φαξ: 2523023006, Email: geo_savvidis@yahoo.com
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" http://www.hunters.gr/ και του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
  3. Κωδικοί CPV και Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η "Προμήθεια εξοπλισμού για το πεδίο άσκησης των πιστοποιημένων περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA""

  Πληροφορίες στον Κ.Σ. Νευροκοπίου

  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
  Τηλ-FAX: 25230-23006
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Κατεβάστε παρακάτω

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Προκήρυξη διαγωνισμού

  Αναλυτικά τη Διακήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού ΕΔΩ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_Τελική
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά Παραρτήματα
  - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  με αίτημά τους από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Νευροκοπίου

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

  «ΑΡΤΕΜΙΣ»


  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Τ.Κ 66033, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,

  Τηλ-fax: 25230-23006  

  Ηλ. Ταχυδρομείο: geo_savvidis@yahoo.com                                     

                                                             

                                                             Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:16-04-2018                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 22

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


  Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας  «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A, GREECE – BULGARIA 2014-2020)» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου  προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο αναλόγων προσόντων για γραμματειακή υποστήριξη. Κατάθεση αιτήσεων (με βιογραφικό) και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά, μέχρι την 27 – 04 - 2018.

  Για το ΔΣ


                     Ο πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

   

   

  Σαββίδης Γεώργιος                                          Παναγιώτου Παναγιώτης

  anakoinosi grammateos 17-4-18

   

  ------------------------------------------------------

  Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ:19-12-2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 78

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


  Για την υλοποίηση του έργου CEA («Πιστοποίηση περιβαλλοντικά δρώντων») στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας  «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A, GREECE – BULGARIA 2014-2020)» ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου  προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο αναλόγων προσόντων για γραμματειακή υποστήριξη. Πληροφορίες στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου καθημερινά. 

  Για το ΔΣ

                     Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

                 Σαββίδης Γεώργιος                                          Παναγιώτου Παναγιώτης


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου με τίτλο: "Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες" (Certified Environmental Actors - CEA) που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
  Ειδικότερα, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες προετοιμασίας τευχών δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/20-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΔΣ του Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου.
  Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις σχετικές κλειστές προσφορές του μέχρι την 22/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου "Η ΑΡΤΕΜΙΣ" Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, Κ. Νευροκόπι
  Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Θεολογία τηλ. 6937081007

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2. Πρόσκληση εκδ. ενδιαφ. ΑΡΤΕΜΙΣ_11-12-2017

  1.2 Ιστορικό του Συλλόγου

  1.2.1    Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό του συλλόγου   

  Ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου ιδρύθηκε το 1976 κατ’ επιταγή του άρθρου 266 του ΝΔ 86/69 και λειτουργεί με το καταστατικό του, το οποίο είναι πανομοιότυπο με τα καταστατικά όλων των κυνηγετικών συλλόγων της χώρας, που είναι συνεργαζόμενοι με το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΑΑνΤ) και κυρώθηκε με την 25234/1637 Απόφαση ΥπΓε (ΦΕΚ640/4-5-1976).

  Σύμφωνα με το καταστατικό:

  Σκοπός του συλλόγου είναι «η οργάνωσις των κυνηγών και η κυνηγετική κατάρτισις  και προαγωγή αυτών, προς απόκτησιν της αναγκαίας πειθαρχίας της συνειδήσεως δια την εφαρμογήν των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφενός και την συμβολήν αυτού εις την προσπάθειαν της Πολιτείας προς προστασίαν, διατήρησιν , ανάπτυξιν του θηραματικού πλούτου, λελογισμένην διαχείρισιν τούτου αφετέρου και προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος».

  Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού:

  «1. Η άμεσος συνεργασία μετά των Αρχών της περιφερείας του δια κυνηγετικά θέματα και των ανωτέρων τούτου Κυνηγετικών οργανώσεων (Συνομοσπονδίας), ως και των άλλων Συλλόγων, δια την έρευναν, μελέτην εφαρμογήν και επίλυσιν των προβλημάτων της θήρας.

  2. Η αγωγή δια παντός μέσου των μελών προς ανάπτυξιν της αγάπης προς το θήραμα και το περιβάλλον.

  3. Η ίδρυσις εκτροφείων και σταθμών εξοικειώσεως και εξαπολύσεως θηραμάτων κατόπιν γνώμης της Ομοσπονδίας τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 254 παρ. 6 του νόμου 86/69, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 4 του Ν. 177/1975, προς εμπλουτισμόν δια θηραμάτων.

  4. Η δίωξις της λαθροθηρίας και μείωσις των επιβλαβών θηραμάτων

  5. Η ίδρυσις κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων.

  6. Η ίδρυσις Λεσχών, εντευκτηρίων προς ενέργειαν φιλοθηραματικών και φιλοδασικών διαλέξεων προς εξύψωσιν της κυνηγετικής αγωγής των μελών, η οργάνωσις εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων.

  7. η άμεσος, ταχεία και καλή εξυπηρέτησις των μελών του Συλλόγου και η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών αυτού.»  1.2.2    Οι δραστηριότητες του συλλόγου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα.

  Οι δραστηριότητες του κυνηγετικού συλλόγου Κ. Νευροκοπίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια:  Α. Φιλοθηραματικές - περιβαλλοντικές

  α. Ενημερωτικές ημερίδες. Στον τομέα αυτόν ο σύλλογος διοργανώνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του αλλά και την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τους κυνηγούς ή σχετίζονται με το κυνήγι ευρύτερα. Για παράδειγμα στις 30 Μαρτίου 2013 διοργάνωσε ημερίδα για τις ζωοανθρωπονόσους στο αμφιθέατρο του οικείου Δήμου με ομιλητές κτηνίατρο και θηραματολόγο.  β. Εκπαιδευτικά σεμινάρια. Στον τομέα αυτόν ο σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την κατάρτιση των μελών του σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στο κυνήγι. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ασφαλή χρήση των πυροβόλων όπλων για την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων κυνηγών σε όλο το φάσμα των κυνηγετικών αντικειμένων (θηραματοπονία, όπλα, επιβίωση, κ.α.). Τον περασμένο Ιούνιο διοργάνωσε σκοπευτικό σεμινάριο στο οποίο υποδείχθηκαν από έμπειρους σκοπευτές – κυνηγούς τα της ασφαλούς χρήσης των κυνηγετικών όπλων στο πεδίο. Μη έχοντας όμως  υπαίθριο χώρο για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης χρησιμοποίησε έπειτα από άδεια, το πεδίο βολής του οικείου στρατοπέδου. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που ζητά έκταση στην ύπαιθρο για να διοργανώνει τέτοιου είδους δραστηριότητες με την απαιτούμενη ασφάλεια.  γ. Βελτίωση ενδιαιτημάτων. Στον τομέα αυτό ο οποίος αφορά σε έργα και δράσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ειδών της άγριας πανίδας, κατασκευάζει ποτίστρες, σπέρνει εγκατελλειμένους αγρούς με φυτά που προσδίδουν τροφή (χορτοδοτικά, καλαμπόκι, κεχρί, κ.α.), φυτεύει καρποφόρα δένδρα και ρίχνει τροφές σε περιόδους βαρυχειμωνιάς.  δ. Θηροφύλαξη. Στον κυνηγετικό σύλλογο Κ. Νευροκοπίου έχει θέση εργασίας ένας ιδιωτικός φύλακας θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Ο σύλλογος προσφέρει κάθε αρωγή προκειμένου ο θηροφύλακας να ασκήσει επιτυχώς τα καθήκοντά του. Κάθε χρόνο διαθέτει ποσό της τάξης των …. € σε καύσιμα για τις ανάγκες του τετρακίνητου οχήματος της ομοσπονδίας που χρησιμοποιεί ο θηραφύλακας.  ε. Ερευνητικά προγράμματα – μελέτες. Πολλά μέλη του συλλόγου συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αρτεμις» της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.  Β. Κοινωνικές

  α. Ανθρωπιστική βοήθεια. Στον τομέα αυτό πριν λίγα χρόνια ο σύλλογος οργάνωσε λαχειοφόρο αγορά και βοήθησε την οικογένεια κυνηγού που απεβίωσε από θανατηφόρο κυνηγετικό ατύχημα.  β. Εορταστικές εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο μήνα διοργανώνει εορταστική βραδιά λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου.  γ. Δημόσια υγεία. Διοργανώνει εκδηλώσεις με ομαδικούς εμβολιασμούς σκύλων και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης    

   1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  1.3.1 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις (θέση, περιγραφή κλπ)

  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία επί οικοπέδου που του παραχώρησε ο Δήμος. Το οίκημα είναι ένα καλαίσθητο λυόμενο (ξύλινο) εμβαδού 70 τ.μ. το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου με αριθμό 22, σε περιφραγμένο οικόπεδο 500 τ.μ.

     1. Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμόςΔιαθέτει τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιβλιοθήκη.
      1.4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ      1.4.1 Οργανωτική δομή του συλλόγου

      Σύμφωνα πάντα με το καταστατικό του, ο Κυνηγετικός σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο διετούς θητείας. Τα έξη μέλη εκλέγονται από το σώμα της γενικής συνέλευσης και το έβδομο που έχει τα καθήκοντα του ταμία διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η αρμοδιότητα όμως αυτή έχει μεταβιβαστεί στον Δασάρχη Κάτω Νευροκοπίου. Επίσης το σώμα της γενικής συνέλευσης εκλέγει τα δύο μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και το τρίτο μέλος αυτής διορίζεται από τον Δασάρχη ομοίως με τον ταμία.

         1. Διοίκηση του συλλόγου.Η σημερινή σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι η εξής:Πρόεδρος: Σαββίδης ΓεώργιοςΑντιπρόεδρος: Σιδηρόπουλος ΒασίλειοςΓενικός Γραμματέας: Σανοζίδης ΠαναγιώτηςΤαμίας: Καστίδης ΚωνσταντίνοςΚοσμήτορας: Ζυρτίδης ΙορδάνηςΜέλος: Αμβροσιάδης ΣάββαςΜέλος: Δουμανάς Χρήστος 
      1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ      Ο σύλλογος απασχολεί εποχιακά (επί τρίμηνο) έναν εργαζόμενο στα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα για την γραμματειακή του υποστήριξη

                 

      1.6 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

       Εργα του συλλόγου που έτυχαν κρατικής συγχρηματοδότησης         1. Το οικόπεδο εμβαδού 500 τμ όπου βρίσκονται τα γραφεία του συλλόγου παραχωρήθηκε από τον οικείο Δήμο.40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU