Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019

Ποιοι είναι οι Κυνηγοί

Ποιοι είναι οι Κυνηγοί

 • To προφίλ του Έλληνα Κυνηγού

  Στοιχεία από έρευνα παρουσιάστηκε στο 25ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΗΡΑΜΑΤΟΒΙΟΛΟΓΩΝ (IUGB) ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, (2001) που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Σεπτεμβρίου 2001 στην Κύπρο, παρουσιάστηκε από τους:

  Αλεξίου Βασίλειο, Μ.Sc. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, Χατζηνίκο Ευάγγελο, Μ.Sc. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, Αραμπατζή Γαρύφαλλο, Dr. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο με τον τίτλο:
  «Διερεύνηση των απόψεων των κυνηγών σε σχέση με την οργάνωση και διαχείριση του κυνηγιού στην περιφέρεια της κυνηγετικής αρμοδιότητας της Δ΄ΚΟΣΕ.»

  Βασικά αποτελέσματα της έρευνας:


  Σήμερα η άσκηση του κυνηγιού γίνεται από 160.000 άτομα τα οποία είναι οργανωμένα σε 241 συλλόγους.
  Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κυνηγών ανέρχεται στα 40 έτη. Ο μικρότερος κυνηγός είναι 17 ετών και ο μεγαλύτερος 84 ετών. Το 20% των κυνηγών είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών, το 54,7% είναι ηλικίας μέχρι 40 ετών και το 82,8% είναι ηλικίας μέχρι 50 ετών. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κυνήγι είναι σπορ για σχετικά μικρές ηλικίες, χωρίς όμως και οι μεγαλύτεροι να παραδίνουν τα όπλα.

  Όσον αφορά στην ερώτηση για το επίπεδο εκπαίδευσης των κυνηγών, από τα 2190 ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 2138 (97,6%). Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης αυτών είναι υψηλό, καθώς το 30,3% έχει τελειώσει λύκειο και το 23,3% έχει τελειώσει ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14% έχει τελειώσει μέχρι και το γυμνάσιο, το 12,2% έχει τελειώσει μόνο δημοτικό και μόνο το 0,5% δεν έχει ολοκληρώσει κανένα επίπεδο εκπαίδευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των κυνηγών έχει αρκετά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

  Στην ερώτηση που αφορούσε στην επαγγελματική τους κατάσταση, στο σύνολο των 2190 ερωτηματολογίων, δεν απαντήθηκαν τα 71 (3,2%). Από την ανάλυση προκύπτει ότι η σχετική πλειοψηφία των κυνηγών (37%) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (22,7%) και οι δημόσιοι υπάλληλοι (21,8%), ακολουθούν οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι σε ένα ποσοστό της τάξης του 11,3%, ενώ εντύπωση κάνει το γεγονός ότι μόνο το 7% των κυνηγών είναι γεωργοί. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κυνήγι ασκείται κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο από δημόσιους υπαλλήλους.

  Όσον αφορά τέλος στην οικογενειακή κατάσταση των κυνηγών από τους 2190 που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, απάντησαν οι 2141 (97,8%).

  Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των κυνηγών (70,9%) είναι παντρεμένοι και το 26,6% είναι ανύπανδροι, ενώ μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 1,9% είναι διαζευγμένοι και τέλος το 0,6% είναι χήροι. Το γεγονός ότι το 26,6% των κυνηγών είναι ανύπαντροι δικαιολογείται και από το γεγονός ότι το 20% των κυνηγών είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών.

  Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η οικογένεια των κυνηγών είναι μια καθ' όλα υγιής κοινωνική ομάδα, με ανώτερη εκπαίδευση και σημαίνοντα ρόλο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αν τώρα λάβουμε υπόψη ότι η δύναμη της Δ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας αποτελεί παραπάνω από το 30% της συνολικής δύναμης των κυνηγών σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε με μικρό περιθώριο λάθους να ανάγουμε τα παραπάνω αποτελέσματα στο σύνολο των κυνηγών της Ελλάδας και να ταυτοποιήσουμε το «Προφίλ του Έλληνα Κυνηγού».

  Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι κυνηγοί πρέπει να αισθάνονται περήφανοι για το ποιόν τους και για τους συναδέλφους τους και να αντικρούουν τη λασπολογία που ρίπτεται κατά καιρούς εναντίον τους.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU