Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019

Επιστημονικό Έργο ΚΟΜΑΘ

Επιστημονικό Έργο ΚΟΜΑΘ

 • Βασικός σκοπός της ΚΟΜΑΘ είναι ο συντονισμός της δράσης των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συμφερόντων των κυνηγών-μελών τους και η προστασία και διαχείριση του θηραματικού πλούτου με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για τον λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας και τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους.

  Οι δράσεις της ΚΟΜΑΘ βασίζονται στα σύγχρονα θηραματοπονικά πρότυπα. Ειδικότερα:
  α) Συμμετέχει στη φύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
  β) Υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τη καταγραφή και αξιολόγηση των πληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους,
  γ) Υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων στα Καταφύγια της Άγριας Ζωής και στους κυνηγοτόπους,
  δ) Ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιφέρειας της για τις σύγχρονες εξελίξεις, σχεδιάζει δε, συντονίζει και ενοποιεί τη δράση τους, την οποία ενισχύει οικονομικά, στρέφοντάς την σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματά της,
  ε) Πληροφορεί τους κυνηγούς και τη κοινή γνώμη με παρουσιάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών εντύπων,
  στ) Αναπτύσσει κοινωνική δράση και καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις με τους εκπροσώπους της Πολιτείας, τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις Δασικές Αρχές, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα διάφορα Ν.Π.Δ.Δ., τα διάφορα σωματεία και ενώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας, τους δημοσιογράφους του ημερήσιου και του ειδικού κυνηγετικού Τύπου, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολεία, κλπ.
  ζ) Επιμορφώνει συστηματικά τα στελέχη της, και
  η) Σχεδιάζει την υλοποίηση ενός προγράμματος προσέγγισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των κυνηγών της περιφέρειάς της.

  Επιστημονική δράση της ΚΟΜΑΘ
  • Εκδίδει για πρώτη φορά τον οδηγό «Βελτίωσης Βιοτόπων». Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα εκδόσεις έως σήμερα που βοηθούν ουσιαστικά την προσπάθεια των κυνηγών και των οργανώσεών τους να βελτιώσουν την κατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών της άγριας πανίδας και άρα και των πληθυσμών τους (1996)
  • Οι συνεργάτες συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων στους υγροτόπους της περιφέρειας της ΚΟΜΑΘ από το 1997 έως πρόσφατα
  • Διερευνάται πειραματικά η δυνατότητα εκτροφής της πεδινής πέρδικας στην Ορεστιάδα (2001)
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέμα «Θήρα στους υγροτόπους» στο 10ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (2002).
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασία με θέμα «Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση λαγού στα λιβαδικά οικοσυστήματα» στο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο στο Καρπενήσι (2002),
  • Συνεργάτες της υλοποιούν πρόγραμμα καταμετρήσεων ειδών της ορνιθοπανίδας
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν και παρουσιάζουν επιστημονική εργασίες σε Διεθνές Συνέδριο στη Napoli (Ιταλία) με θέματα σχετικά με την αιμορραγική νόσο του λαγού και την εγκεφαλομυοκαρδίτιδα (ζωοανθρωπονόσος) σε είδη της άγριας πανίδας (2002)
  • Συνεργάτες της εκπαιδεύονται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Σαραγόσας της Ισπανίας σε θέματα διαχείρισης θηραματοπανίδας (2002)
  • Υλοποιεί δύο ερευνητικά προγραμμάτων με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Τα έργα αυτά είναι α) «Διάσωση του κολχικού φασιανού (phasianus colchicus colchicus) στο δέλτα του Νέστου και δημιουργία δομής για την επαναεισαγωγή του σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας» και β) «Συντονισμένες Διακρατικές Δράσεις Προστασίας και Φύλαξης της Άγριας Πανίδας στη Ροδόπη» (2003-2004)
  • Διοργανώνει ειδική επιστημονική Ημερίδας με θέμα «ΘΗΡΑ, Προοπτικές Ανάπτυξης», σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2003).
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν σε ημερίδα με αντικείμενο «Ισόρροπη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών Θεσσαλίας» με εισήγηση «Οικολογία και χρήση των ορεινών ρεόντων υδάτων και υγροτόπων» (2003)
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάρια χρήσης συσκευών GPS για ψηφιακή χαρτογράφηση των κυνηγοτόπων και οριοθέτηση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής
  • Συμμετέχει με ομιλία «Οργάνωση της θήρας και ο ρόλος των Δασοπόνων» στην ημερίδα «Οι προοπτικές της Δασοπονίας και η συμβολή των δασοπόνων στην περιφερειακή ανάπτυξη» στην οποία είναι και χορηγός (2003)
  • Συμμετέχει στα προγράμματα της Κ.Σ.Ε. για την διαχείριση των επιδημητικών θηραματικών ειδών με σκοπό την καλύτερη κατανομή της κυνηγετικής δραστηριότητας.
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν στο 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο με θέμα «Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου» με την εργασία «Σωματική κατάσταση του λαγού στα λιβάδια της Μακεδονίας» (2004)
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν με ειδικές επιστημονικές εργασίες στα Παγκόσμια Συνέδρια Θηραματολόγων από το 1999 (Θεσσαλονίκη), έως και σήμερα 2020.
  • Συμμετέχει στην ημερίδα στις Σέρρες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με ομιλία «Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα, Διαχείριση και Προοπτικές», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (2005)
  • Υλοποιεί επιστημονική έρευνας σχετικά με τον προσδιορισμό της έναρξης της προ-αναπαραγωγικής μετανάστευσης της κελαϊδότσιχλας και του κότσυφα, σε συνεργασία με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμ. Γεωπονίας (2005)
  • Πραγματοποιεί ειδική έρευνα για την προστασία και διαχείριση του κολχικού φασιανού (2005-2006)
  • Συμμετέχει σε πρόγραμμα για τη διαχείριση των κορακοειδών σε συνεργασία με το Τμ. Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (2005-2006)
  • Αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σχέδιο φύλαξης – επόπτευσης και παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, με έμφαση στη θηραματική πανίδα καθώς και της κυνηγετικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή “Οροσειρά Ροδόπης”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ PHARE ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006
  • Συμμετέχει στο έργο ΕΝΤΕΡ 2004 «Ποσοτική Ανάλυση κοινωνικο-πολιτικών χαρακτηριστικών επιδράσεων και δυνατοτήτων του κυνηγίου στην Ελλάδα» με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2006)
  • Συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Ορνιθολόγους, Δασοπόνους, Βιολόγους, Τεχνικούς Η/Υ, Προγραμματιστές, Οικονομολόγους κ.λπ.) κάνοντας πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που την απασχολούν
  • Διαθέτει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους καθώς και με θέματα διαχείρισης της θήρας
  • Παρέχει δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε φοιτητές και σπουδαστές Τμημάτων ΑΕΙ που εξειδικεύονται στην προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. (από το 2004 έως σήμερα)
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν στην ημερίδα «Το μέλλον του δάσους και το δάσος του μέλλοντος» που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με εισήγηση «Η διαχείριση της δραστηριότητας της Θήρας στην Ελλάδα. Παρόν και Μέλλον» (2006)
  • Συνεργάτες της συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ζωολογικό Συνέδριο με ανακοίνωση σχετικά με τη μετανάστευση των ειδών τσίχλας (2006)

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2024 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU