Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ Κυνηγετικούς Συλλόγους.

 • Σας διαβιβάζουμε την Αρ. Πρωτοκόλλου 07/7/2020 - ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3112/β/28-7-2020) και αφορά στις εισφορές που καταβάλλουν οι κυνηγοί, μελη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Οργανώσεων προκειμένου να εκδώσουν άδειες θήρας.

  Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε και στη διαύγεια (ΑΔΑ Ψ1Η84653Π8-2ΜΧ)

  1) Καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ .

  2) Με την ίδια απόφαση καθορίζεται σ ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας ως ακολούθως :
  α. ποσοστό 7,69 % (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και
  β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
  αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως
  συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων .
  3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς
  λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της
  Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας
  θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν
  απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
  4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού
  λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα
  Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
  5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού
  λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα
  Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
  6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
  εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει
  τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες
  συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των δαπανών μισθοδοσίας και απασχόλησης των φυλάκων θήρας
  των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.
  Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ
  Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU