Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2020

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων

 • Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ - Παράταση ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ), που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

  YA 3009/2/174-α ́/24.03.2020 (B’ 1154) Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

  Αριθμ. 3009/2/174-α΄ (1)
  Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2168/ 1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
  4. Τις διατάξεις π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
  5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
  6. Τις διατάξεις της αριθμ. 80 από 18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 3009/2/20στ΄/07-01-1994 απόφασης (Β΄ 41), όπως ισχύει, διάρκεια ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.
  Άρθρο 2
  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
  Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Δειίτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ
  YA 3009/2/174-α ́/24.03.2020 (B’ 1154) Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU