Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Τρίτη, 12 Οκτώβριος 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και Φιλοξενίας στο Κ. Νευροκόπι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και Φιλοξενίας στο Κ. Νευροκόπι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών
  Εστίασης και Φιλοξενίας στο Κ. Νευροκόπι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Certified Environmental Actors" και ακρωνύμιο "CEA" προϋπολογισμού 3.480 €»

  Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποιημένοι περιβαλ-λοντικά Δρώντες (Certified Environmental Actors) - CEA», που χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», προσκαλεί κάθε ενδιαφε-ρόμενο οικονομικό φορέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή Κ. Νευροκοπίου, να υποβάλλει προ-σφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και φιλοξενίας, κατά την διοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρ-φωσης πλησίον του οικισμού του Οχυρού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου από 25 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεµβρίου 2021.
  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Δευτέρα 18-10-2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελ. Βενιζέλου 22, ΤΚ 66033, στο Κ. Νευροκόπι.
  Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

  Πληροφορίες για τη διακήρυξη και λήψη έντυπης προσφοράς, στο τηλέφωνο 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφά-νης.

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU