Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023
Πέμπτη, 18 Μάιος 2023

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

 •  Με έγγραφό της η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ενημερώνει για Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων
  Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), των ενταγμένων, στο προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικών οργανώσεων

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης
  Τμήμα Εθελοντισμού

  Σας γνωρίζουμε ότι, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με Αρ. Φύλλου 3121 τ. Β΄/10-05-2023 η υπ’ αριθ. πρωτ. 274/10-05-2023 (ΦΕΚ 3121Β/10-05-2023) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (Β΄ 5087), όπως
  τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16285/14.11.2022 όμοια (Β΄ 5849).», με την οποία δίνεται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), των ενταγμένων, στο προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων.

  Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 16η Ιουλίου 2023.


  Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, να το κοινοποιήσουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. και να μεριμνήσουν για την ενημέρωσή τους.
  Τα ανωτέρω σχετικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
  www.civilprotection.gov.gr.

   

  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16126/20.09.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των
  Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (Β’ 5087), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16285/14.11.2022 όμοια (Β’ 5849).
  Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο
  Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), των ενταγμένων, στο προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικών οργανώσεων

  Με το έγγραφο αυτό όλοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι που ήταν ενταγμένοι στο Μητρώο μπορούν να καταθέσουν αίτηση για εγγραφή στο νέο Μητρώο

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2023 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU