Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022

Η ΚΟΜΑΘ ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την δυνατότητα ένταξης εθελοντικών Οργανώσεων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

Η ΚΟΜΑΘ ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την δυνατότητα ένταξης εθελοντικών Οργανώσεων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

 • Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκε πρόσφατα το Φ.Ε.Κ. 5087/Β/2022 «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 «Οι ενταγμένες, μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 (Α' 27), στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικές οργανώσεις, οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας να προβούν σε υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).»
  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 «Για την έκδοση απόφασης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων του άρθρου 1, απαιτείται, εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Ο.Π., να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Α.ΠΟ.Π. …»
  Τέλος κατά την παρ.1 του άρθρου 4 «Για την ένταξη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. νέων εθελοντικών οργανώσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας φάκελος …»
  Ολόκληρη την Απόφαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ:
  ΦΕΚ 5087/Β/2022

Η ΚΟΜΑΘ ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την δυνατότητα ένταξης εθελοντικών Οργανώσεων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2022 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU