Κυριακή 16 Μαΐου 2021
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2002

Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας κυνηγίου (2001)

 • Α Π Ο Φ Α Σ Η

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 262 και 266 παρ. 9β του Ν.Δ 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» και το άρθρο 9 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α/27.9.75)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2168/93 «Περί όπλων , πυρομαχικών κλπ.»(ΦΕΚ 147/Α/3.9.93) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2334/95(ΦΕΚ 184/Α/6.9.95)
  3. Τις 2235/79 και 2540/99 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
  4. Το 10101.2.3 και 10766.2.3/29.3.00 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
  5. Την 99731/3483/00 (ΦΕΚ 1163/Β/20.9.00) απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας
  6. Την 107962/5370/4.12.00 εγκύκλιο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας
  7. Το 850/27.6.01 έγγραφο της ΚΣΕ
  8. Τη Συνθήκη της Ρώμης 1955 και τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997
  9. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10.9.92).
  10. Την 353001/13.4.2000 (ΦΕΚ 566/Β/20.4.2000) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης άδειας κυνηγίου ως εξής:

  Α. Για τους ημεδαπούς κυνηγούς, τους ομογενείς υπηκόους ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους

  1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας κυνηγίου.
  2. ΄Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
  3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό ή ατομικό) για την κάλυψη ζημιών από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
  4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις των «περί θήρας» διατάξεων και δεν εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη.
  6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγίου θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
  6.1 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
  6.2 Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις.

  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια δασική αρχή για έκδοση αρχικής άδειας και για την ετήσια ανανέωση της άδειας κυνηγίου.
  Εξαιρείται το δικαιολογητικό υπ. αριθμ. 2 το οποίο δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας κυνηγίου αλλά μόνο για την αρχική έκδοση άδειας. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια αστυνομική αρχή ανακαλείται αμέσως και η άδεια θήρας.

  Η άδεια κυνηγίου, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τα οποία καταθέτει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής , ο αλλοδαπός 15ετούς παραμονής και άνω και ο διπλωματικός υπάλληλος και τα οποία έχουν εκδοθεί στην χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από τις δασικές αρχές οι οποίες όταν το θεωρούν απαραίτητο ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει και αντίστοιχη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
  Συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο προσωρινής κατοικίας καταθέτει επιπλέον τα δικαιολογητικά υπ. αριθμ. 4 και 5 και του εκδίδεται η σχετική άδεια.
  Σε περίπτωση που επιθυμούν να εκδώσουν αρχική άδεια στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, θεωρούνται νέοι κυνηγοί και υποβάλλονται στις σχετικές εξετάσεις όπως και οι ημεδαποί.
  Την παραμονή των υπηκόων ξένων κρατών στην χώρα μας (πλην Ε.Ε) για τουλάχιστον 15 χρόνια βεβαιώνει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται στη Δασική Αρχή ως απαραίτητο δικαιολογητικό αυτής της κατηγορίας αιτούντων.

  Ο κυνηγός μπορεί να ζητήσει είτε απευθείας από την αρμόδια δασική αρχή την έκδοση ή ανανέωση της άδειας κυνηγίου είτε μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλος (αναγνωρισμένου). Οι υπήκοοι ξένων κρατών δεν μπορούν να είναι μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων και επομένως να εφοδιάζονται άδεια κυνηγίου μέσω αυτών. Εξαιρούνται οι ομογενείς ξένης υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
  Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται άδεια μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά στον Κυνηγετικό Σύλλογο. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του ατομικού βιβλιαρίου θήρας τα υποβάλλει μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια δασική αρχή για έλεγχο και υπογραφή. Το βιβλιάριο στη συνέχεια παραδίδεται μέσω Κυνηγετικού Συλλόγου στον αιτούντα ενώ τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο του Δασαρχείου.
  Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας κυνηγίου μέσω Κυνηγετικού Συλλόγου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Γεωργίας δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86( δικαιολογητικό υπ. αριθμ. 5).

  Η διάκριση των κατηγοριών αδειών κυνηγίου σε τοπικές , περιφερειακές και γενικές καθώς και η τήρηση του αρχείου των δασικών αρχών γίνεται όπως ακριβώς ορίζει η 99731/34583/1.8.00 απόφαση η οποία ως προς το υπόλοιπο μέρος της καταργείται.

  Β. Για τους υπηκόους ξένων Κρατών (πλην κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένουν στην Ελλάδα διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας

  Οι ανωτέρω κυνηγοί επιτρέπεται να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές
  Περιοχές (Ε.Κ.Π) δημόσιες ή ιδιωτικές.

  Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου είναι τα εξής:

  1. Αίτηση στην αρμόδια δασική αρχή
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
  3. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών υπέρ Κεντρικού Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ. Θήρας)
  4. Πρωτότυπη άδεια κυνηγίου που ισχύει για την χώρα του ή κατάθεση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου
  5. Αποδεικτικό στοιχείο για την ασφαλιστική κάλυψη του ενδιαφερομένου σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας (ασφαλιστικό συμβόλαιο, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα , ή αναγραφή του αριθμού του ασφαλιστηρίου στην άδεια κυνηγίου)
  Για την έκδοση της σχετικής άδειας χρησιμοποιούνται τα παλιά έντυπα των γενικών αδειών κυνηγίου τα οποία διορθώνονται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
  προϋπολογισμού.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  Ο Υπουργός

  Γιώργος Ανωμερίτης
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  Για ενέργεια
  1. Εθνικό Τυπογραφείο
  (για τη δημοσίευση)
  Καποδιστρίου 34
  104 32 Αθήνα
  2. Περιφέρειες Κράτους
  Γεν. Δ/νσεις Περιφερειών
  α) Δ/νσεις Δασών Περιφέρειας
  β) Δ/νσεις Δασών Νομών
  γ) Δασαρχεία
  Έδρες τους

  Κοινοποίηση
  1. Περιφέρειες Κράτους
  Γεν. Δ/νσεις Περιφερειών
  Επιθεωρήσεις Δασών
  Έδρες τους
  2. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
  Κοραή 2 105 64 Αθήνα
  3. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
  Διευθύνσειςtους 1. Γραφείο Υπουργού Γεωργίας
  2. Γραφείο Υφυπουργού Γεωργίας
  3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Δασών

40000

ΚΥΝΗΓΟΙ

63

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

63

ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

8

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1

ΠΑΘΟΣ

Powered by | Copyright 2021 © • Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

MENU