33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»
3o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. (Εσωτ.): 3272
Φ.345/7/29952
Σ. 2886
Πολύκαστρο, 21 Οκτ 19
Συνημμένα.: Μία (1) Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ : Εκπαίδευση στη βολή (Ανακοίνωση Εκτέλεσης Βολής)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 18 έως 20 Νοε 19 και από ώρα 07:00 -22:00 θα εκτελούνται στο Πεδίο Βολής «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ» βολές Όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς.

2. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση.

3. Χειριστής θέματος : Τχης (ΠΖ) Παναγιώτης Κοϊμτσίδης, Επιτελής 3ου ΕΓ/ΙΙ, τηλ. :23430 -53272.

Ταξίαρχος Ιωάννης Γκουτζουρέλας
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Τχης (ΠΖ) Παναγιώτης Κοϊμτσίδης
Επιτελής 3ου ΕΓ/ΙΙ