ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«H ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
Τηλ-Fax: 25230-23006
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 29-07-2019
Αρ. Πρωτοκ. 78

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων» (CEA), το οποίο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», προτίθεται να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων για παροχή «τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών» κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016.
.
Οι ενδιαφερόμενοι των ειδικοτήτων: Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μπορούν υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, τηλ.: 25230-23006
Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 21 – 08 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτου Παναγιώτης Κετεντζής Παντελής