ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
«H ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ,Τ.Κ 66033,
Τηλ-FAX: 25230-23006
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: geo_savvidis@yahoo.com
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ: 9-07-2019
Αρ. Πρωτοκ. 67

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δικαιούχος Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
προκηρύσσειμε προϋπολογισμό: 140.132,75 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την προκήρυξη και το τεύχος της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (http://www.hunters.gr/ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και από το ΕΣΗΣΗΣ με αα συστήματος 83599.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον: Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 22, τηλ.: 25230-23006, καθώς και στο τηλ. 6979790361 κ. Καραμπατζάκης Θεοφάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 – 07 – 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.00.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
α.α

Σαββίδης Γεώργιος Κετεντζής Παντελής
Αντιπρόεδρος

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«Κατασκευή Υποδομών για τα Πεδία Άσκησης και την εγκατάσταση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA)»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_N.1_ΝΕΑ_signed_Διαύγεια_ΚΗΜΔΗΣ

και στον παρακάτω σύνδεσμο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ N.2_ΝEA_signed_ΚΗΜΔΗΣ