Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής του υπό προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Certified Environmental Actors» και ακρωνύμιο «CEA»»
προϋπολογισμού 45.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
(προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ: 36.300 € και ΦΠΑ: 8.712 €)

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση για την Διακήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΟΥ

και εδώ Αναλυτικά για το Τεύχος Διακήρυξης:
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Certified Environmental Actors» και ακρωνύμιο «CEA»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΤΕΛΙΚΗ