ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων (Certified Environmental Actors) – CEA » που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων (Certified Environmental Actors) – CEA » σύμφωνα με την 706/8-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. 2310477128 εσωτ. 205, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης, καθημερινά από 09:00 έως 14:30.

 

Για το ΔΣ

       Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Πολυχρόνης Ιωάννης                                                             Καλογεράκος Νικόλαος

 

H περίληψη της ανακοίνωσης στον παρακάτω σύνδεσμο

 Ανακοίνωση ΚΟΜΑΘ_Εκπαιδευτική υποστήριξη