ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1632/4-10-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης (EDUCATIONAL and Certification Center – ECC) στην περιοχή του Νευροκοπίου», προϋπολογισμού 152.812,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175
Ταχ.Κωδ.: 551 34
Τηλ.: 2310 477128 – 477129
Telefax: 2310 473863 – 475301
E-mail: info@hunters.gr
Ιστοσελίδα: www.hunters.gr
Κωδικός NUTS: EL522

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στον παρακάτω σύνδεσμο
Προκήρυξη-2 04102018-1 ΤΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στον παρακάτω σύνδεσμο
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ CEA-Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης 04102018-1 ΤΕΛΙΚΗ

Για τα βιογραφικά χρησιμοποιείστε υπόδειγμα από τον εξής σύνδεσμο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΤΕΥΔ