Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έβγαλε και τη σχετική απόφαση στην οποία αναφέρεται:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2018 -2019, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων», στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία ως ακολούθως:
α. ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία,
β. ποσοστό 66,83% (ήτοι ποσό 40,10 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα,
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την απόφαση:
Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ η
Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΟ ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 2018