ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη 27/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: «Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures» (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).

Στο έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι εταίροι:

Εταίρος Έργου 2: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Εταίρος Έργου 3: Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Εταίρος Έργου 4: Σύλλογος «EURORADAR» (Association «EURORADAR») της Βουλγαρίας
Εταίρος Έργου 5: Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος «Sokol» (Association of Hunters and fishermen «Sokol») της Βουλγαρίας

Το έργο «CEA» εντοπίζει πως στη διασυνοριακή περιοχή, μεγάλος αριθμός προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και μοναδικά οικοσυστήματα με σπάνια και πλούσια βιοποικιλότητα.
Επιπλέον, παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός κυνηγών, που είναι μέλη των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, καθώς και άλλοι συμβαλλόμενοι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προστατέψει και να διαφυλάξει την βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μέσω της εκπαίδευσης, της κινητοποίησης και της ενεργοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων. Με αυτό τον τρόπο, οι «Περιβαλλοντικά Δρώντες» όπως οι κυνηγοί, οι δασοφύλακες κτλ θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο θα αναπτύξει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία, το πλαίσιο και τις υποδομές, οι οποίες θα εφαρμοστούν πιλοτικά στον πληθυσμό της διασυνοριακής περιοχής. Τέλος, προσδοκάται πως το σχέδιο δημοσιότητας και επικοινωνίας θα εστιάσει στην αλλαγή των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών προς ένα μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στην εκπαίδευση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.

HUNTING FEDERATION OF MACEDONIA AND THRACE

Wednesday 27/12/2017

PRESS RELEASE

The Hunting Federation of Macedonia and Thrace, as Lead Beneficiary, participates in the approved project «Certified Environmental Actors – CEA», supported by Cooperation Programme «INTERREG V-A Greece-Bulgaria» 2014 – 2020. The project has been approved within priority axis 2: «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» and more specifically in investment priority 6d: «Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures».

The project involves the following project partners:

Project Beneficiary 2: Association of Hunters in K. Nevrokopi «ARTEMIS»
Project Beneficiary 3: Municipality of Kato Nevrokopi
Project Beneficiary 4: Association «EURORADAR» (Bulgaria)
Project Beneficiary 5: Association of Hunters and Fishermen «Sokol» (Bulgaria)

CEA project outlines that in the cross border area, there is a large number of NATURA 2000 protected areas and unique ecosystems with rare biodiversity richness. In addition, there is a significant number of hunters, who are members of local associations, and other stakeholders who can contribute to the biodiversity and natural sources protection. The main objective of the project is to protect and conserve biodiversity and ecosystem by training, motivating and activating environmental actors. In this way, the «Environmental Actors» such as hunters, forest rangers etc. will receive the necessary education and skills in order to contribute to the biodiversity protection in the cross border area.

The project will deliver the necessary educational tools, framework and infrastructure which will be piloted among the cross border population. At the end, it is expected that project’s publicity and communication plan will focus on changing the existing national and regional policies towards a model that will rely on education, training and raising awareness.