Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 2580, Ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2012) περιέχεται τροποποίηση της υπ’ αριθμ 173803/2135/31.07.2012 απόφασης «Ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013», με την οποία μειώνεται το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο κάρπωσης ανά κυνηγό για την πετροπέρδικα (Alectoris graeca) από τέσσερα (4) άτομα σε δύο (2).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των κυνηγών ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις.

Ως Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για την αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια του Υπουργείου ΠΕΚΑ, που έγινε χωρίς ουδεμία συνεργασία με τις κυνηγετικές οργανώσεις και μάλιστα παραμονή της έναρξης του κυνηγίου της πέρδικας. Ενέργεια που αποδυναμώνει το κλίμα συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ με έγγραφό της ενημέρωσε άμεσα όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητάς της, καθώς και όλους τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες.

Επίσης σχετικό έγγραφο απέστειλε και η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Σ.Ε) το οποίο παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω

———————————————————————————————————————

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΟΣ:F.A.C.E.& C.I.C.

ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10563

Τηλ. : 210-3231271 Fax. : 210-3222755

http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr

Θέμα: Περιορισμός του επιτρεπομένου, προς θήρευση, αριθμού της  Ορεινής Πέρδικας (alectoris graeca)

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (αριθ. 173849/2461, ΦΕΚ Τεύχος Β -2580/24-9-12), τροποποιήθηκε η Ρυθμιστική Απόφαση της κυνηγετικής περιόδου 2012-2013 και ορίζεται το όριο θηρευσίμων ατόμων της Πετροπέρδικας από (4) σε (2), ανά κυνηγό και έξοδο.

Η εισήγηση για τον παραπάνω περιορισμό έγινε από την Κεντρική Υπηρεσία Δασών του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να ζητηθεί η αναγκαία και επιβεβλημένη θεσμικά, άποψη της Κ.Σ.Ε.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία σχετικής μελέτης που αφορούν τον πληθυσμό της Ορεινής Πέρδικας στη χώρα, η εισήγηση της Υπηρεσίας για μείωση των θηρευσίμων ατόμων είναι παντελώς αδικαιολόγητη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚ.  ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

Ο  ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ