ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στους άξονες δράσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης (ΚΟΜΑΘ) συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση και διάδοση γνώσης σχετικά με τη θήρα και τα θηράματα. Για το λόγο αυτό ένα από τα έργα που έχουν να επιτελέσουν οι επιστήμονές της είναι η διεξαγωγή ερευνών και η αποστολή τους για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, είτε της ανακοίνωσής τους σε επιστημονικά συνέδρια. Το ερευνητικό έργο της  ΚΟΜΑΘ τίθεται προς κρίση στην επιστημονική κοινότητα και η αποδοχή του έργου αυτού αποτελεί καταξίωση για τις ελληνικές κυνηγετικές οργανώσεις.

Η επίτευξη μιας τέτοιας έρευνας είναι συχνά μια επίπονη εργασία στην οποία απαιτούνται: η προσεκτική διατύπωση των ερωτημάτων που θα διερευνηθούν, η εύρεση των ενδεδειγμένων μεθόδων με τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας, η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η συλλογή δεδομένων από την ύπαιθρο, οι αναλύσεις στο εργαστήριο, οι στατιστικές αναλύσεις και τέλος η συγγραφή της δημοσίευσης.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της ΚΟΜΑΘ έχουν συνήθως χαρακτήρα εντοπισμού και ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η δραστηριότητα της θήρας, τα θηράματα και το περιβάλλον. Απώτερος σκοπός του επιστημονικού έργου είναι να δράσει καταλυτικά, με τη βαρύτητα που αυτό φέρει, στην ευαισθητοποίηση και λήψη ορθών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και να προβάλει τη θήρα στον επιστημονικό κόσμο, τους φορείς και τις σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες.