Η ΚΟΜΑΘ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εποπτεύεται από τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 60.000 κυνηγών – μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.

Βασικός σκοπός της ΚΟΜΑΘ είναι ο συντονισμός της δράσης των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των συμφερόντων των κυνηγών-μελών τους και η προστασία και διαχείριση του θηραματικού πλούτου με βάση τις αρχές της αειφορίας. Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το καταστατικό της, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων της σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη των ειδών της άγριας πανίδας και τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 1995 το προσωπικό της ΚΟΜΑΘ αποτελείτο από ένα μόλις άτομο, ενώ σήμερα απασχολεί 72 άτομα προσωπικό και ενισχύει οικονομικά την απασχόληση θηροφυλάκων και Δασολόγων στους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Το σύνολο αυτού του προσωπικού εργάζεται για την εξυπηρέτηση του κυνηγετικού κόσμου και για τη διαφύλαξη της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Η ΚΟΜΑΘ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει υπό την εποπτεία και την καθοδήγησή της 62 Κυνηγετικούς Συλλόγους στις τρεις διοικητικές περιφέρειες αρμοδιότητάς της (Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης).

Η ΚΟΜΑΘ λειτουργεί με πλήρη μηχανοργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη. Έχει οργανώσει ένα σύστημα φύλαξης των θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, αποτελούμενο από 64 Ομοσπονδιακούς θηροφύλακες και ισάριθμους περίπου θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, μετά από σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών των Κυνηγετικών Συλλόγων της ΚΟΜΑΘ, ξεκίνησε η αναδιάρθρωση της δομής της με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία 170 τ.μ. με πρόσθετους βοηθητικούς χώρους (εργαστήριο, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης) και να απασχολεί, πέρα από τους θηροφύλακες που αναφέρθηκαν, 6 Δασολόγους (ένας κάτοχος διδακτορικού και δύο υποψήφιοι μεταπτυχιακοί), 2 δασοπόνους, ένα νομικό σύμβουλο, 3 υπαλλήλους γραφείου και, ως εξωτερικούς συνεργάτες, έναν λογιστή, έναν τεχνικό Η/Υ και έναν αναλυτή προγραμματιστή.

Πως είναι οργανωμένη η ΚΟΜΑΘ

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΑΘ συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εξετάζοντας ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αιτήματα ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητάς της και τρόπους αντιμετώπισης των κυνηγετικών προβλημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου του 2005, στο Διοικητικό Συμβούλιο παρίστανται και εκφράζουν γνώμη και οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων. Στην περιοχή αρμοδιότητας της ΚΟΜΑΘ έχουν δημιουργηθεί έξι διοικητικές μονάδες, σε κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί ένας Περιφερειακός Εκπρόσωπος, ένας Συντονιστής Θηροφύλακας και ένας Επιστημονικός Συνεργάτης (δασολόγος ή δασοπόνος). Οι έξι διοικητικές αυτές μονάδες έχουν χωρικά ως εξής:

1) Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης

2) Νομών Καβάλας και Δράμας

3) Νομών Σερρών και Κιλκίς

4) Νομών Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

5) Νομών Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας

6) Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της ΚΟΜΑΘ

Οι δράσεις των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών βασίζονται στα σύγχρονα θηραματοπονικά πρότυπα. Ειδικότερα η ΚΟΜΑΘ:

α) Συμμετέχει στη φύλαξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

β) Υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τη καταγραφή και αξιολόγηση των πληθυσμών των ειδών της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους,

γ) Υλοποιεί προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων στα Καταφύγια της Άγριας Ζωής και στους κυνηγοτόπους,

δ) Ενημερώνει τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιφέρειας της για τις σύγχρονες εξελίξεις, σχεδιάζει δε, συντονίζει και ενοποιεί τη δράση τους, την οποία ενισχύει οικονομικά, στρέφοντάς την σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματά της,

ε) Πληροφορεί τους κυνηγούς και τη κοινή γνώμη με παρουσιάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών εντύπων,

στ) Αναπτύσσει κοινωνική δράση και καλλιεργεί δημόσιες σχέσεις με τους εκπροσώπους της Πολιτείας, τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις Δασικές Αρχές, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα διάφορα Ν.Π.Δ.Δ., τα διάφορα σωματεία και ενώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας, τους δημοσιογράφους του ημερήσιου και του ειδικού κυνηγετικού Τύπου, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολεία, κλπ.

ζ) Επιμορφώνει συστηματικά τα στελέχη της, και

η) Πρόσφατα σχεδιάζει και, ήδη με το παρόν πόνημα, κάνει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος προσέγγισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των κυνηγών της περιφέρειάς της.

Κοινωνική δράση της ΚΟΜΑΘ

Υπήρξε και είναι χορηγός, συχνά αποκλειστικός, σε ειδικές εκδηλώσεις, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος (του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΓΕΩΤΕΕ, της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δ. Π. Θ.  κ.λπ.),

Παρέχει υποστήριξη σε φορείς για διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (Διεθνής Αμνηστία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ)

Παρέσχε οικονομική ενίσχυση σε θύματα πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών (πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, παλιρροϊκό κύμα στη Ν.Ασία, κλπ), αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειών κυνηγών

Διαθέτει δωρεάν μπλούζες και άλλο υλικό με απεικόνιση ειδών της θηραματικής πανίδας σε μαθητές, αγρότες, κυνηγούς κλπ

Διαθέτει δωρεάν αναγκαία είδη εξοπλισμού σε αρκετές συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες (λ.χ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Δ/νση Ελέγχου Τροφίμων κ.λπ.)

Συμμετείχε όπως και οι άλλες Ομοσπονδίες και η ΚΣΕ, στις δράσεις διαφύλαξης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (2004)

Ενισχύει τον εθελοντισμό, ειδικά σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

Πρωτοστάτησε μαζί με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους του νομού Θεσσαλονίκης στην ανάδειξη του προβλήματος της λίμνης Κορώνειας με τον θάνατο 35.000 πουλιών και στη συλλογή και την καύση τους σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. Πραγματοποίησε επίσης με μεγάλη επιτυχία συνέντευξη τύπου, όπου τα ΜΜΕ ενημερώθηκαν για το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και για τη συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων στην αντιμετώπισης της κρίσης (2004-2005)

Αναδεικνύει, σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας και πρωτοστατεί στην παρακολούθηση του φαινομένου με τη συστηματική συλλογή δειγμάτων υδροβίων και άλλων άγριων πτηνών (2005-2006)

Επικοινωνιακή δράση της ΚΟΜΑΘ

Δημιουργεί ιστοσελίδα (www.hunters.gr),

Εξέδιδε εφημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον & Κυνήγι» (1997-1998) καθώς και το μηνιαίο έντυπο (2006-2007) «Κυνήγι & Περιβάλλον» ως ένθετο σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης

Εκδίδει ανακοινώσεις με αφορμή διάφορες επετειακές ημερομηνίες (Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, Δασοπονίας κλπ)

Διανέμει δωρεάν είδη (βιβλία, καπέλα, μπλουζάκια, στυλό, μπρελόκ, ημερολόγια, κλπ).

Διοργανώνει ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων

Εκδίδει και διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο υλικό (αφίσες κλπ) με τις δραστηριότητες των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Εκδίδει πολλά φυλλάδια και αφίσες με θέματα για το κυνήγι, την ασφάλεια του κυνηγού και τη διαχείριση και  προστασία της άγριας πανίδας

Παρουσίαση εβδομαδιαίας ραδιοφωνική εκπομπή για το κυνήγι και την προστασία του περιβάλλοντος

Παραγωγή και εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ σε σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας

Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για έκδοση εφημερίδων, φυλλαδίων και κυνηγετικών χαρτών

Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων κυνηγών ή για συμμετοχή τους σε τοπικές εκθέσεις και εκδηλώσεις

Ενημερώνει εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για θέματα που αφορούν το κυνήγι, την προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές ανάπτυξης της θήρας στην Ελλάδα

Συμμετέχει συνεχώς στην έκθεση AGROTICA της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες εκθέσεις και εκδηλώσεις

Πραγματοποιεί συχνές Περιφερειακές Συναντήσεις για πληρέστερη ενημέρωση και ενίσχυση των επαφών με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας

Αποστέλλει δελτία τύπου, παραθέτει συνεντεύξεις, συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, οι συνεργάτες της αρθογραφούν στον ειδικό κυνηγετικό τύπο κ.λπ.

Επικοινωνεί συνεχώς με τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για αλληλοενημέρωση σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και εκπρόσωποί της παρίστανται σε ημερίδες σε νομούς της Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να γίνονται γνωστές οι θέσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες

Εκπονεί ειδικά προγράμματα ενημέρωσης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιεί σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

Επιστημονική δράση της ΚΟΜΑΘ

Εκδίδει για πρώτη φορά τον οδηγό «Βελτίωσης Βιοτόπων» (1996), που βοηθά ουσιαστικά την προσπάθεια των κυνηγών και των οργανώσεών τους να βελτιώσουν την κατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών της άγριας πανίδας και άρα και των πληθυσμών τους

Οι συνεργάτες της συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεσοχειμωνιάτικων  μετρήσεων στους υγροτόπους της περιφέρειας της ΚΟΜΑΘ από το 1997 έως πρόσφατα

Διερευνάται πειραματικά η δυνατότητα εκτροφής της πεδινής πέρδικας στην Ορεστιάδα (2001)

Παρουσίαση δεκάδων επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αντικείμενο τη διαχείριση της άγριας πανίδας, τη σημασία του κυνηγίου και το έργο των κυνηγετικών οργανώσεων  

Υλοποιεί δύο ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με τίτλους α) «Διάσωση του κολχικού φασιανού (phasianus colchicus colchicus) στο δέλτα του Νέστου και δημιουργία δομής για την επαναεισαγωγή του σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας» και  β) «Συντονισμένες Διακρατικές Δράσεις Προστασίας και Φύλαξης της Άγριας Πανίδας στη Ροδόπη» (2003-2004)

Διοργανώνει επιστημονικές Ημερίδες όπως  «ΘΗΡΑ, Προοπτικές Ανάπτυξης», «Θήρα και ανάπτυξη λιβαδικών οικοσυστημάτων» κλπ.

Συμμετέχει στα προγράμματα της Κ.Σ.Ε. για την διαχείριση των επιδημητικών θηραματικών ειδών με σκοπό την καλύτερη κατανομή της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Υλοποιεί επιστημονική έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό της έναρξης της προ-αναπαραγωγικής μετανάστευσης της κελαϊδότσιχλας και του κότσυφα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμ. Γεωπονίας (2005)

Πραγματοποιεί ειδική έρευνα για την προστασία και διαχείριση του κολχικού φασιανού (2005-2006)

Συμμετέχει σε πρόγραμμα για τη διαχείριση των κορακοειδών σε συνεργασία με το Τμ. Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2005-2006)

Αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σχέδιο φύλαξης – επόπτευσης και παρακολούθησης των ειδών άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, με έμφαση στη θηραματική πανίδα καθώς και της κυνηγετικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή “Οροσειρά Ροδόπης”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  INTERREG IIIA/ PHARE ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006

Συμμετέχει στο έργο ΕΝΤΕΡ 2004 «Ποσοτική Ανάλυση κοινωνικο-πολιτικών χαρακτηριστικών επιδράσεων και δυνατοτήτων του κυνηγίου στην Ελλάδα» με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2006)

Συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (Δασολόγους, Θηραματολόγους, Ορνιθολόγους, Δασοπόνους, Βιολόγους, Τεχνικούς Η/Υ, Προγραμματιστές, Οικονομολόγους κ.λπ.) κάνοντας πράξη τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που την απασχολούν

Διαθέτει βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους καθώς και με θέματα διαχείρισης της θήρας

Παρέχει δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε φοιτητές και σπουδαστές Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εξειδικεύονται στην προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. (από το 2004 έως σήμερα)

Υποστηρικτική και λοιπή φιλοθηραματική δράση της ΚΟΜΑΘ

Προμηθεύεται και διαθέτει δωρεάν πινακίδες που οριοθετούν τις απαγορευμένες για το κυνήγι περιοχές, τις ζώνες διάβασης τρυγονιών και ορτυκιών και τις ζώνες εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στους Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητάς της

Εκδίδει βιβλιάρια αδειών  θήρας για τους κυνηγούς μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων

Εκδίδει ερωτηματολόγια για εξετάσεις νέων κυνηγών

Συμμετείχε στη Β΄φάση του προγράμματος «ΑΡΚΤΟΣ» από το 1996 έως το 1998

Προμηθεύεται πρόσθετο εξοπλισμό και μέσα για την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή (οχήματα, φωτογραφικές μηχανές και φακούς,  αλεξίσφαιρα γιλέκα, βιβλία και έντυπο υλικό, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)

Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την πρόσληψη εποχιακών θηροφυλάκων και για την αγορά οχημάτων για την κίνησή τους

Ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την υλοποίηση δικών τους έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων και για την πρόσληψη δικών τους επιστημονικών συνεργατών (δασολόγων, δασοπόνων)

Διοργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων και Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Συλλόγων

Προσλαμβάνει Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, ώστε σήμερα η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή στην περιφέρεια της ΚΟΜΑΘ να αριθμεί 64 Θηροφύλακες

Παρακολουθεί, και παρεμβαίνει με εκφορά γνώμης στις εξελίξεις (σχέδια Υπουργικών Αποφάσεων, σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, ειδικά διαχειριστικά σχέδια, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κ.λ.π.) που αφορούν τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρειά της

 

 

Συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων της ΚΣΕ

  • Απασχολεί 64 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, με ισάριθμα τετρακίνητα οχήματα, μια μηχανή ανωμάλου δρόμου και τέσσερις βάρκες κατάλληλες για κίνηση σε δελταϊκά οικοσυστήματα
  • Συμμετέχει στο πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα, μέσω των επιστημονικών συνεργατών της
  • Ενισχύει το Πρόγραμμα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης (ΑΡΤΕΜΙΣ)
  • Συμμετέχει στο Πρόγραμμα προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας (ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ)
  • Συμμετέχει στο πρόγραμμα βελτίωσης ενδιαιτημάτων

 

Φίλε Κυνηγέ,

Οι πολυποίκιλες ενέργειες και δραστηριότητες της ΚΟΜΑΘ έχουν ως στόχο να συνεχίσει να ασκείται η δραστηριότητα της θήρας χωρίς άλλους αδικαιολόγητους περιορισμούς. Για να εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε με αξιώσεις χρειαζόμαστε τη συμπαράστασή σου, τη γνώση και την εμπειρία σου. Σου συνιστούμε να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά στον Σύλλογό σου, να ενημερώνεσαι, να ενημερώνεις γι’ αυτά που γίνονται στην περιοχή σου και να εκφράζεις την άποψή σου.