Διαχείριση άγριας πανίδας

H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

 To είδος της πεδινής πέρδικας απαντά σε διαφορετικά υποείδη στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα ζει το υποείδος P. p. perdix (Potts 1986). ). Σε έρευνα των Liukkonen-Anttila et al. (2002) το είδος μετά τον τελευταίο παγετώνα εγκατέστησε πληθυσμούς στην Ευρώπη με διαφορετικό γονιδίωμα, ανάλογα με το εάν είχε ανατολική ή δυτική καταγωγή

 

Θήρα και υγρότοποι: Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων ή απαγορευτικών διατάξεων

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον μπορεί να έχουν μακροχρόνιες και ευρείας έκτασης συνέπειες που συχνά δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν ή να εκτιμηθούν. Βασικοί παράμετροι της σωστής απόφασης είναι η διαδικασία λήψης (συστηματικός τρόπος) και…

 

Η αλλοτρίωση της θήρας:η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.

2004 H Αλλοτριωση της Θήρας – Επιστημ. Επετηρ. ΑΠΘ
 Στην Ελλάδα λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) στις οποίες απελευθερώνονται εκτρεφόμενα θηράματα και στη συνέχεια καταδιώκονται από επισκέπτες κυνηγούς.  Η πρακτική αυτή ονομάζεται αγγλιστί «put and take» και εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 30 έτη. 


Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα. 

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των λιβαδικών εκτάσεων απαιτείται η γνώση των χρησεών τους. Μια χρήση των εκτάσεων αυτών είναι η θήρα του λαγού, του σπουδαιότερου επιδημητικού θηράματος της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των λαγοκυνηγών και η προσέγγιση της κοινωνικοοικονομικής σημασίας της δραστηριότητάς τους. 

 

 Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της βόρειας Ελλάδας.

Η Ελλάδα αποτελεί τόπο διαχείμασης πολλών αποδημητικών πτηνών. Στην εργασία αυτή, εξετάζεται η επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην αφθονία της
μπεκάτσας (Scolopax rusticola), της σιταρήθρας (Alauda arvensis) και κάποιων υδρόβιων πτηνών αντιπροσωπευτικών ειδών: δασικού, γεωργικού και υγροτοπικού
οικοσυστήματος, αντίστοιχα.


H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις.

Είναι πια καθιερωμένο το γεγονός διεθνώς να λογοδοτούν ετησίως οι οργανισμοί (επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες) για
την περιβαλλοντική συμπεριφορά τους μέσω της μέτρησης και αναφοράς ενός αριθμού δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης. Στην παρούσα έρευνα μελετάται κατά πόσο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης για τις κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας, ώστε αυτές να βελτιώσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά τους,


Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα.

Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού πραγαμτοποιήθηκε η παρούσα εργασία